Apie gimnaziją

Domeikavos gimnazija – demokratiška, atvira kaitai, besimokanti bendrojo ugdymo mokykla, ugdanti kiekvieno mokinio gebėjimus ir polinkius, siekianti kiekvieno mokinio asmenybės ūgties. Gimnazija teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas, sudaro sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis, pedagogams kelti profesinę kvalifikaciją.

Gimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ir viduriniojo ugdymo programas, organizuoja neformalųjį mokinių švietimą. Gimnazijai vadovauja direktorius ir trys direktoriaus pavaduotojos ugdymui, kurios kuruoja skirtingas ugdymo sritis (pradinį, pagrindinį ir vidurinį), vykdo kuruojamų sričių stebėseną. Šiuo metu gimnazijoje iš viso dirba 81 mokytojas, 3 mokytojo padėjėjai, 1 psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 2 logopedai ir 1 specialusis pedagogas.

Gimnazijoje mokosi 7 -19 metų mokiniai. Pradinių klasių pakopoje mokosi 480 mokinių, pagrindinio ugdymo - 321, vidurinio ugdymo - 217. Mokiniai mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, tačiau gimnazija išsiskiria tuo, kad 5-7 klasėse dėstoma etninė kultūra. 

2020-2021 mokslo metais gimnazijoje mokosi 49 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 17 mokinių grįžusių iš užsienio. Jų ugdymasis organizuojamas sudarant individualius mokymosi ir pažangos stebėsenos planus, nuolat juos koreguojant, keliant naujus uždavinius. Gimnazija turi sėkmingos patirties integruojant ir įtraukiant SUP ir iš užsienio grįžusius mokinius į gimnazijos gyvenimą. Gimnazija ugdo mokinių stiprybes ir talentus - veikia 34 NVŠ būreliai (dalyvauja 480 mokinių), iš kurių populiariausias folkloro ansamblis ,,Serbentėlė" (80 narių). Ypač populiarūs sporto užsiėmimai: gimnazijos krepšinio, kvadrato, estafečių komandos dalyvauja respublikinėse varžybose ir užima aukščiausias vietas.

Ugdymosi klausimus sprendžia 8 metodikos grupės, vienijančios tų pačių arba gretimų dalykų mokytojus. Jų veiklą koordinuoja, pasiūlymus ir pastabas dėl ugdymo turinio įgyvendinimo teikia Metodinė taryba. Gimnazijoje aktyviai veikia savivaldos organizacijos: Gimnazijos taryba, Mokinių taryba, Tėvų klubas, kurios dalyvauja veiklos planavimo, stebėsenos ir įsivertinimo veiklose. Vaiko gerovės komisija koordinuoja ir stebi specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą, bendradarbiauja su jų tėvais ir kitomis institucijomis. Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams bei Erasmus+ veiklai.

Gimnazijos strateginiame plane 2020-2024 metams esminis dėmesys skiriamas bendrojo ugdymo kokybės gerinimui, pozityviam ir ugdančiam mokinio asmeninės pažangos vertinimui, socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, įtraukios mokyklos koncepcijos įgyvendinimui.

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.35 – 12.20
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00