Priėmimas į gimnaziją

Priėmimas į pirmą klasę vyks 2024 m. sausio 2 d. - 2024 m. balandžio 30 d. Dokumentai (prašymas, gimimo liudijimas ir gyvenamosios vietos deklaracija) priimami gimnazijos raštinėje nuo 2024 m. sausio 2 d. 8 val. 

Prašymai priimami tik kontaktiniu būdu arba el. paštu, pasirašyti juridinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

Telefonai pasiteiravimui: 8 616 57 880, darbo dienomis 9 - 16 val.

Priėmimo į gimnaziją tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo tvarka 2023-11-28 15:33:48 456.42 KB
Kauno R. Domeikavos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-05-20 11:26:17 243.1 KB
Grįžtančių iš užsienio mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022-05-20 11:26:17 193.83 KB

Priėmimo į gimnaziją prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymo forma "Dėl priėmimo į pirmą klasę" 2021-06-01 20:47:36 31.5 KB
Prašymo forma "Dėl priėmimo į mokyklą" 2021-06-01 20:48:26 32 KB

Į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priedas), gimnazijoje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

GIMNAZIJOS APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

1. Kauno r. Domeikavos gimnazijos – Domeikavos seniūnijos Audėjų, Domeikavos, Eigirgalos, Kumpių, Radikių, Ražių, Romaškių, Salių, Šakių, Varluvos, Vytėnų, Voškonių, Žemaitkiemio kaimai.

2. Lapių pagrindinės mokyklos – Lapių miestelis, Andriuškonių, Barsūniškių, Didžiųjų lapių, Drąseikių, Ginėnų, Lepšiškių, Masteikių, Pakalniškių, Rokiškių, Smiltynų II, Stavidvario, Staviškių, Šančių, Šatijų, Tauralaukio kaimai. Domeikavos seniūnijos Smiltynų I kaimas. 

3. Zapyškio pagrindinės mokyklos – Zapyškio miestelis,  Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. Ringaudų seniūnijos Kuodiškių kaimas, Mitkūnų kaimas (į pagrindinio ugdymo programos klases). Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases). 

4. Raudondvario gimnazijos – Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos, Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases). 

5. Užliedžių mokyklos – daugiafunkcio centro – Užliedžių seniūnijos Bivilių, Giraitės, Kudrėnų, Linkuvos, Paltiškių, Romainių Kaimelės, Užliedžių, Vijūkų, Žemaitkiemio kaimai. 

Vidurinio ugdymo programą mokiniai renkasi patys, pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau, negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi, ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

Mokiniai, gyvenantys gimnazijai nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniui pageidaujant gali būti priimti į Savivaldybės mokyklas tuo atveju, jei yra laisvų vietų. Pirmumo teise priimami mokiniai, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ar seserys, arčiausiai gimnazijos gyvenantys asmenys.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Vaikas gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programą vieneriais metais anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai), jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).  

Mokytis į pirmąsias klases pagal pradinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę gimnazijai:

 • prašymą,
 • faktinę gyvenamosios vietos deklaraciją,
 • vaiko gimimo liudijimą.

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą

Mokytis į penktas klases pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę gimnazijai:

 • prašymą;
 • gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų), jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

Mokiniai, norintys tęsti mokslą kitoje mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, t. y. mokytis šeštoje, septintoje ar aštuntoje klasėje, mokyklai pateikia:

 • prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;
 • prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Mokytis į devintas klases (I gimnazijos klases) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę gimnazijai:

 • prašymą;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei atvyksta iš kitos mokyklos mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą

Mokytis į III gimnazijų klases priimami mokiniai, pateikę gimnazijai:

 • prašymą, jei mokosi toje pačioje gimnazijoje,
 • prašymą, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą ir individualų ugdymo planą, jei mokėsi kitoje mokykloje.

Kitų gimnazijų mokiniai, pageidaujantys mokytis IV gimnazijų klasėse, pateikia gimnazijai:

 • prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą. 
Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00