Vidurinis ugdymas

 

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Vidurinį ugdymą sudaro šios sritys:

 • Dorinis ugdymas: Etika/ tikyba.
 • Kalbinis ugdymas: Lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų) ir antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių). 
 • Meninis ugdymas: Muzika, dailė, šokis.
 • Gamtamokslinis ugdymas: Matematika, fizika. chemija, biologija.
 • Socialinis ugdymas: Istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika, verslumas.
 • Technologijos: Statybos ir medžio apdirbimo technologijos, taikomieji menai, amatai ir dizainas.
 • Fizinis ugdymas.
 • Informacinės technologijos.
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo. 
 • Individualaus Ugdymo plano struktūra. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), parengia individualų ugdymo plano struktūrą (PRIEDAS NR. 10). 

 

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00