Universalaus dizaino modelis sėkmingai asmenybės ūgčiai 2022-1-lt01-ka122-sch-000077238

Projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžios ir pabaigos metai)         2022-09-01 – 2024-02-29

Įgyvendinamo projekto tikslai glaudžiai siejasi su gimnazijos strateginiais ir veiklos plano uždaviniais, kuriais siekiame užtikrinti ugdymosi kokybę kiekvienam mokiniui, teikti švietimo pagalbą, atitinkančią individualius mokinio poreikius, stiprinti patirtinio ugdymosi veiklas, ugdyti mokinio savivertę, plėtoti socialines-emocines kompetencijas. Projektas padės efektyvinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą pamokoje planuojant mokymąsi (60 % stebėtų pamokų aiškūs vertinimo kriterijai, ne mažiau nei 45 % mokinių kiekvienoje klasėje geba objektyviai įsivertinti savo ugdymosi pažangą); stiprinti mokinių socialines emocines kompetencijas (2 % sumažės patyčias patiriančių mokinių skaičius, 10 % sumažės praleistų nepateisintų pamokų skaičius, 65 % mokinių sustiprins pasitikėjimą savimi). Visi SUP poreikių ir iš užsienio grįžę mokiniai, įsitrauks į gimnazijos gyvenimą ir patirs ugdymosi sėkmę, kiekvienas mokytojas organizuos 1–2 integruotas pamokas.

Projekto uždaviniai:

Teikti įtraukų, mokinio asmeninę ūgtį skatinantį ugdymą, atpažįstant skirtybes ir galimybes, kurti savivaldaus mokymosi kultūrą ir efektyvinti švietimo pagalbą.

Gimnazijos įsivertinimo rezultatai, tiriant mokinių pasiekimus ir pažangą, parodė, kad bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis yra vidutinis. Nors mokinių pasiekimai pripažįstami ir vertinami, ne visi mokiniai patiria asmeninę sėkmę dėl jų unikalių savybių, trūksta bendradarbiaujančio mokinio-mokytojo santykio, pozityvios vertybinės orientacijos. Mokinių pažanga įgyjant kompetencijas ir formuojant įgūdžius yra nevienodai sparti, trūksta metodų orientuotų į mokinių skirtybes. Tik mažesnė pusė apklaustų mokinių geba nuolat apmąstyti, reflektuoti ir įsivertinti savo pažangą. Stokojama nuoseklios įvairių mokinių grupių, klasių pasiekimų dinamikos stebėsenos ir mokytojo darbo poveikio vertinimo sistemos, todėl būtina gerinti duomenų panaudojimo kompetencijas ir jais grįstą gimnazijos veiklos planavimą. Kad pasiektume šiuos tikslus, pedagoginiam ir vadybiniam personalui būtina tobulinti ir atnaujinti profesines ir bendrąsias kompetencijas.

Ugdyti mokinių kaip Europos piliečių tapatybę, plėsti kultūrinį pažinimą ir pagarbą skirtingų šalių tautiniam identitetui, daugiakalbystę, aktyvų pilietiškumą Europos demokratiniame gyvenime.

Siekiant sėkmingos mokinių įtraukties į gimnazijos gyvenimą ir asmeninės ūgties, stiprinant savivaldų ugdymąsi ir socialines ir emocines, lyderystės kompetencijas, mokiniams labai svarbu suvokti save ne tik mokyklos kontekste, bet ir pažinti, tyrinėti, mokytis kartu su bendraamžiais partneriais iš kitų Europos šalių. Projekto susitikimai, pasirengimas jiems, sklaidos ir tvarumo užtikrinimas padeda sustiprinti savivaldaus mokymosi kompetencijas ir mokinių savarankišką lyderystę, pasitikėjimą savimi, toleranciją skirtybėms, pagarbą kultūroms, empatiją bei pagalbą kitam, yra stimulas nuolat mokytis, bendradarbiauti, keistis dėl asmeninės ugdymosi pažangos. Sėkmę įrodys padidėjęs mokinių atstovaujančių mokyklos bendruomenei skaičius (rajono, respublikos renginiuose) ir dalyvavimas mokyklos savivaldoje, mokinių lyderystė visuomeninėse ir karitatyvinėse veiklose, konstruktyvesni santykiai su tėvų bendruomene ir sklandesnis problemų sprendimas ir konfliktų valdymas.

Projekte dalyvaus 14 mokytojų ir 12 mokinių.

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.20 – 15.05
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00