Įtraukiojo ugdymo praktika Italijoje

Mokytojų bendruomenė su nerimu laukia 2024-ųjų metų, kai įtraukusis ugdymas Lietuvos mokyklose taps kasdienybe. Šie pokyčiai kelia daug diskusijų, tačiau jie neišvengiami siekiant teikti kokybiško  šiuolaikiško švietimo paslaugas, ugdant kiekvieną vaiką taip, kaip jam geriausia ir naudingiausia.  Lietuvos mokyklų bendruomenėms būtina sutelkti jėgas jiems pasirengti, keisti savo nuostatas, planuoti ir strateguoti.

Domeikavos gimnazijoje šiuo metu mokosi 119    specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Kaip kurti ugdymosi aplinką ir turinį,  pritaikytą kiekvieno vaiko individualiai ūgčiai, užtikrinti švietimo pagalbą ir pozityvų mokymosi mikroklimatą, gimnazijos pedagogų komanda pagal Erasmus+ projektą „Įtraukusis švietimas ugdymo(si) sėkmei” (Nr.2020-1-LT01-KA101-077674)  mokėsi Teračinos mieste Italijoje. Įtraukiojo švietimo politika šioje šalyje įgyvendinama nuo 1992 metų, todėl aplankytų mokyklų patirtis bei praktiniai seminarai padėjo giliau suprasti, kas svarbiausia kuriant įtraukią mokyklą.

Teračinos mokyklos nustebino ne naujausiomis technologijomis ir moderniomis ugdymosi aplinkomis, bet švietimo pagalbos specialistų, padedančių mokiniams, skaičiumi. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai  maksimaliai  ugdomi kartu su klase, jų psichologinei savijautai ir socializacijai taikoma gyvūnų terapija. Klasėse, kuriose mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, vienu metu gali dirbti net keli pedagogai, o didžiausias mokinių skaičius -  22. Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja rengiant detalius individualaus ugdymo planus, apibrėžiančius minimalią gebėjimų ribą, kurią gali pasiekti besimokantysis, tačiau ją sėkmingai pasiekus, planas koreguojamas. Šiame dokumente numatomos mokytojų, pagalbos specialistų bei kitų mokyklos darbuotojų funkcijos ir atsakomybės, planas derinamas su mokinio tėvais, o iškilus poreikiui - medikais. Mūsų komanda, kurią sudarė mokytojai, švietimo pagalbos atstovai ir vadovai, praktiškai išbandė įtraukios pamokos kūrimo planą, kurio centre – pagalba mokiniui, pasitikėjimas, įvairaus sunkumo užduočių bankas, padedantis diferencijuoti užduotis klasėje. Kartu su Erasmus+ mokymosi veiklose dalyvavusiomis pedagogėmis iš Švedijos diskutavome apie  įtraukiojo ugdymo praktikas, iššūkius ir sėkmes. Eu-Track tarpdisciplininių tyrimų centro atstovai ir pagrindinė mokymų organizatorė Dr. Michela Tramonti padėjo užmegzti naujų bendradarbiavimo ryšių su Italijos mokyklomis, kurios mielai pakvietė mūsų mokytojus atvykti darbo stebėsenos vizito.   

 

A. Micpovilienė

Kauno r. Domeikavos gimnazijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui