Istorija

Rašytiniai šaltiniai liudija, jog 19 a. Domeikava - „dvaras Kauno paviete, dešiniajame Neries krante, šeši varstai nuo Kauno miesto. Dvaras priklausė Kauno užmiesčio parapijai. 1850 metais šį dvarą iš Jono Kudrevičiaus pirko Martusevičius. Dvaro dydis 30 valakų, taikoma trilaukė žemės dirbimo sistema“. (Iš istorijos instituto archyve esančio žinyno, išleisto Varšuvoje 1881 m.)

1932 m. spalio 27 d. Nr. 44 „Trimite“ rašoma, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lapių valsčiaus nebuvo. Visi Lapių apylinkės gyventojai priklausė Raudondvario valsčiui, rusų vadinamam „Krasnoselskaja volost“. Šiam valsčiui priklausė ir Domeikavos gyventojai. Lietuvos nepriklausomybei išaušus, buvo susirūpinta įsteigti savo valsčių. Ypač tuo rūpinosi Eigirgalos kaimo ūkininkas Aleksas Vimbaras. Taigi 1919 m. sausio 2 d. įkurtas Lapių valsčius, o jo raštinei parinkta vieta ne Lapių bažnytkaimyje, bet Lontainių vienkiemyje, buvusiuose rusų valdiškuose namuose. Tame pačiame pastate 1920 m. buvo įsteigta ir Lontainių pradžios mokykla mokslo metais šioje mokykloje mokėsi 56 įvairaus amžiaus /nuo 8 iki 15 metų/ mokiniai, susirinkę iš aplinkinių kaimų: Lontainių, Radikių, Agnopolio, Romaškių, Salių, Lanciškių, Aukščių. Daugelio vaikų tėvai buvo ūkininkai. Iki 1927 - 28 mokslo metų mokinių skaičius svyravo nuo 56 iki 38, tačiau 1927-28 m.m. mokykloje vyko vakariniai kursai suaugusiems, kuriuos baigė 25 žmonės. 1928 - 29 mokslo metais Lontainių pradžios mokyklai priklausė 3 ha žemės, mokėsi 39 mokiniai, mokytojavo B.Gudavičius. Mokyklos inspektoriumi nuo 1924-1933 metų buvo A.Vokietaitis. 1933 m. Lontainių pradinė mokykla perkeliama į Domeikavą. 1935 metais pradžios mokykla iš Domeikavos buvo perkelta į Rožių seniūnijos Žemaitkiemio II kaimą, į Bagdonavičiui priklausantį pastatą. Viename namo gale buvo mokykla, o kitame gyveno 3 kumečių šeimos. Mokyklai priklausė 1,25 ha žemės.

Domeikavos pradinė mokykla 1932 m., Rožių pradinė mokykla 1941 m.

1949 metais prof. Sidaravičiaus, vengdamas tremties, pastatus ir žemę Juozapavoje atidavė sovietų valdžiai. Šiame name įsikūrė auganti septynmetė mokykla. 1951 - 52 mokslo metais mokykloje pradėta dirbti dviem pamainomis: ryte mokėsi I-IV klasės, o V - VII klasės po pietų. 1952 - 53 mokslo metais mokykloje mokėsi 95 mokiniai. 6-ajame dešimtmetyje mokinių skaičius mažai kito ir paskutiniaisiais dešimtmečio metais (1959 m.) jų buvo 94. Septintame dešimtmetyje plečiantis Domeikavos ir Voškonių gyvenvietėmis, sparčiai didėja mokinių skaičius 1961 metais mokykloje mokėsi 105 mokiniai, o 1971 jau 235. 1962 metais pradėtas statyti naujas mokyklos priestatas. Jame mokykla įsikūrė 1963 metais. 1965 - 66 mokslo metais Domeikavos mokykla reorganizuota į aštuonmetę, o 1983 metais į vidurinę.

Domeikavos vidurinė mokykla

2006 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. ISAK-279 „Dėl Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ akreditavo Kauno rajono Domeikavos vidurinėje mokykloje vykdomas vidurinio ugdymo programas. 2006 m. balandžio 21 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-51 pakeičiamas Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos tipas į Kauno rajono Domeikavos gimnaziją, vykdančią vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas.

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00