Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos (VGK) paskirtis - spręsti asmens specialiojo ugdymo(si) poreikių pradinio vertinimo, jo siuntimo į Pedagoginę psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus gimnazijoje.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka mokinio, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Kolegialiai aptaria individualaus darbo su mokiniais planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas mokinius ugdančiam pedagogui.
 • Konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus), pedagogus ir teikia jiems metodinę pagalbą mokinio ugdymo klausimais.
 • Nesant akivaizdaus raidos sutrikimo, skiria 1-3 mėnesių stebėjimo laikotarpį, įvertina pasiekimus ir priima sprendimus dėl tolesnio mokinio ugdymo būdų ir metodų.
 • Aprobuoja pedagogų parengtas individualizuotas, pritaikytas bei individualias programas.
 • Tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus, rekomenduoja įvertinti mokinio problemas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 • Tvarko specialiųjų poreikių mokinių apskaitą gimnazijoje, nustato pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus, optimalų pratybų skaičių, jų trukmę.
 • Aprobuoja sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinių sąrašą, teikia jį derinti Pedagoginei psichologinei tarnybai ir tvirtinti mokyklos vadovui.
 • Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.
 • Tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus, perduoda žinias apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir taikytą specialųjį ugdymą švietimo įstaigai, į kurią jis išvyksta.
 • Bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Užtikrina tėvų (ar globėjų), socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo ar psichologo dalyvavimą vertinant mokinį Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 • Mokiniui padarius pažangą, tėvų (ar globėjų) sutikimu, PPT pritarus, nutraukia paskirtą programos pritaikymą ar logopedinės pagalbos teikimą.

Vaiko gerovės komisijos nariai 2021 m.m. - 2022 m.m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1 Ingrida Morkūnienė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui    pirmininkė
2 Iveta Šukauskienė vyresnioji socialinė pedagogė pavaduotoja
3 Diana Jancienė matematikos vyresnioji mokytoja sekretorė
4 Rasa Gudomskienė socialinė pedagogė    narė
5 Inga Markevičienė psichologė    narė
6 Daiva Kranauskienė specialioji pedagogė    narė
7 Auksė Gedminienė logopedė metodininkė narė
8 Asta Bartusevičienė psichologė    narė

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00