Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.

Gimnazijos taryba:

  1. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; Gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
  2. Pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, išlaidų sąmatoms, nuostatams, vidaus tvarkos taisyklėms, priima sprendimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo tvarkos, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus.
  3. Išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo.
  4. Svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui.
  5. Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
  6. Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
  7. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
  8. Teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
  9. Deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos komisiją, konkurso gimnazijos vadovo pareigoms eiti atrankos komisiją bei kitas komisijas, jei tai apibrėžta gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.
  10. Kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
  11. Vertina gimnazijos vadovų veiklą, teikia siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo ir atestacijos.
  12. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
  13. Gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Gimnazijos tarybos narių sąrašas 2021 m.m. - 2022 m.m.:

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Vasiliauskienė Virginija

tėvų atstovė

narė
2.

Jurevičienė Ramunė

tėvų atstovė

narė
3.

Damanskienė Kristina

tėvų atstovė

narė
4.

Pocius Donatas

tėvų atstovas

narys
5.

Pakalniškienė Vilija

mokytojų atstovė

narė
6.

Karmonas Virginijus

mokytojų atstovas

narys
7.

Mačiulienė Jūratė

mokytojų atstovė

narė
8.

Vasilenkaitė Kamilė

mokinių atstovė (IIag kl.)

narė
9.

Melkūnas Matas

mokinių atstovas (IIb g kl.)

narys
10.

Kaupas Aivaras

mokinių atstovas (IVg kl.)

narys
11.

Rožaitytė Rytė

mokinių atstovė (IIbg kl.)

narė
12.

Sutkienė Vita

bendruomenės atstovė

narė
13.

Kasparienė Danguolė

bendruomenės atstovė

narė
Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.35 – 12.20
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00